Sinh viên: 

Quên mật khẩu trang lms3: Xem tại đây

Quên mật khẩu email công vụ:  Vui lòng liên hệ thầy Nam phòng CTSV để hỗ trợ hoặc có thể làm theo hướng dẫn tại đây để được cấp lại mật khẩu email công vụ.


Giảng viên:

Video hướng dẫn elearning lms: Xem tại đây  
Yêu cầu tạo khóa học tại đây: http://lms3.ufl.udn.vn/course/request.php?