Sinh viên lưu ý: Nếu quên mật khẩu trang lms3 này thì có thể dùng chức năng http://lms3.ufl.udn.vn/login/forgot_password.php  để lấy lại mật khẩu lms3. Mật khẩu lms3 sẽ được hệ thống tự động gửi về email của sinh viên do nhà trường cấp (ví dụ 4111905xx8@sv.ufl.udn.vn).  Trường hợp không nhớ mật khẩu email sinh viên thì có thể liên hệ thầy Nam phòng CTSV để hỗ trợ hoặc làm theo hướng dẫn tại đây để được cấp lại mật khẩu email sinh viên

  Course categories  Site announcements

  Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2019-2020

  by Admin User -

  Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn biến động phức tạp trên phạm vi cả nước, để đảm bảo việc dạy và học tập của sinh viên/ học viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, Nhà trường triển khai giảng dạy trực tuyến các học phần thuộc học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

  1.    Áp dụng triển khai dạy học trực tuyến các học phần thuộc học kỳ 2, năm học 2019-2020 ở tất cả các hệ, các bậc, hình thức đào tạo tại Trường qua các hệ thống hỗ trợ học tập (LMS) của các Khoa (http://elearning.ufl.udn.vn), Trường Đại học Ngoại ngữ (http://lms3.ufl.udn.vn), kết hợp với giờ lên lớp trực tuyến qua ứng dụng MS Teams hoặc các ứng dụng dạy học trực tuyến theo thời gian thực khác.

  a)    Đối với hệ thống LMS, sinh viên/học viên sử dụng tài khoản (Tên đăng nhập: số thẻ sinh viên, mật khẩu ban đầu: 123456) để đăng nhập và tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giảng viên phụ trách.

  Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Thị Diễm có số thẻ SV là 411251161102 thì tài khoản đăng nhập LMS mặc định của sinh viên là:

  -       Tên đăng nhập: 411251161102

  -       Mật khẩu: 123456

  Trường hợp không sử dụng được tài khoản, sinh viên/học viên liên hệ email: hotroufl@gv.ufl.udn.vn.

  b)    Đối với phần mềm MS Teams, sinh viên/học viên sử dụng email đã được nhà trường cấp (địa chỉ email có dạng: số_thẻ_sinh_viên@sv.ufl.udn.vn, ví dụ: 411251161102@sv.ufl.udn.vn) để đăng nhập phần mềm MS Teams và tham gia các giờ lên lớp trực tuyến.

  Trường hợp không sử dụng được tài khoản, sinh viên/học viên liên hệ email: nhnam@ufl.udn.vn.

  2.    Đối với các học phần không triển khai giảng dạy trực tuyến: Giáo dục thể chất, thực tập tốt nghiệp, … Tùy theo tình hình thực tế, Trường sẽ điều chỉnh kế hoạch học tập của học phần sau khi sinh viên trở lại học tập. Dữ liệu sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần này vẫn được lưu giữ.

  3.    Đánh giá học tập:

  - Giảng viên đánh giá quá trình học tập của người học thông qua hệ thống LMS và Microsoft Teams hoặc các ứng dụng dạy học trực tuyến theo thời gian thực khác;

  - Lịch thi/đánh giá cuối kỳ sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

  - Điều kiện thi/đánh giá cuối kỳ:

  + Tham gia và hoàn thành các hoạt động học tập trên hệ thống LMS, Microsoft Teams hoặc các ứng dụng dạy học trực tuyến theo thời gian thực khác, các yêu cầu cụ thể khác của CTĐT, giảng viên phụ trách lớp;

  + Sinh viên/học viên phải hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo quy định;

  Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên/học viên theo dõi và thực hiện thông báo này. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ, đề nghị phản hồi đến giảng viên phụ trách học phần, khoa chuyên môn hoặc Phòng Đào tạo (email: daotao@ufl.udn.vn).